Změny se týkají hlavně majitelů bytů

O předkupním právu jsme již psali. Nyní se podíváme na další změny, zejména se týkají bytového spoluvlastnictví a pronájmu bytů

Bytové spoluvlastnictví

Pokud jste se chystali na změny v prohlášení vlastníka, byla ke změně prohlášení potřeba písemná dohoda dotčených vlastníků jednotek (členů společenství vlastníků – dále jen SV), dále písemný souhlas většiny hlasů všech vlastníků jednotek, a navíc k tomu rozhodnutí shromáždění společenství vlastníků. Nyní není třeba rozhodnutí shromáždění SV a v některých případech bude ke změně prohlášení vlastníka dostačovat pouze souhlas většiny hlasů všech vlastníků jednotek (např. pokud se změna týká společných částí domu, při které se nemění velikost podílů na těchto společných částech).

Krátkodobé ubytování

Nově bude vlastník jednotky povinen předem oznámit osobě odpovědné za správu domu podnikání nebo jinou činnost v bytě, která může vést k narušení obvyklého klidu a pořádku v domě na dobu nikoliv přechodnou.

Porušování povinností majitele jednotky

Navíte si rady s vlastníkem, který trvale a opakovaně porušuje vztahy v bytovém domě? Nyní vám novela umožňuje navrhnout soudu nařídit prodej jednotky v případě, kdy vlastník jednotky porušuje své povinnosti způsobem podstatně omezujícím nebo znemožňujícím výkon práv ostatních vlastníků jednotek. Tedy nbude již potřeba dosáhnout vykonatelného soudního rozhodnutí, kterým byla vlastníkovi jednotky takováto povinnost uložena.

Výslovná úprava přechodu dluhů převodce na nabyvatele

Také jste se setkali s tím, jak vymoci dluh po předchozím majiteli jednotky? Tato novele jasně říká, že při převodu vlastnického práva k jednotce přechází dluhy spolu s jednotkou na nového nabyvatele. Podmínkou ale je, že nabyvatel měl a mohl tyto dluhy zjistit. Velkou roli tak bude hrát potvrzení správce domu a pozemku o tzv „bezdlužnosti“, případně v něm bude jasný výčet případně existujícívh. Je tedy v zájmu nabyvatele bezpodmínečně trvat na vystavení takového potvrzení, přičemž neexistence potvrzení nabyvatele dluhů nezbaví.

Stavební úpravy v jednotce

Chystáte se na stavební úpravy v bytiové či nebytové jednotce? Novelou je uloženo vlastníkovi jednotky oznámit správci domu  všechny zamýšlené stavební úpravy uvnitř svého bytu předem.

Vlastník jednotky musí správce domu informovat o všech plánovaných stavebních úpravách, a to i těch, které nevyžadují žádné stavební povolení či ohlášení. Tyto stavební úpravy se nesmí dotýkat společných částí domu. Správci domu se také umožňilo zkontrolovat, zda stavební úpravy neohrožují, nepoškozují nebo nemění společné části domu. Majitel jednotky je také povinen umožnit správci přístup do jednotky. Pokud správce domu dojde k závěru, že stavebními úpravami může dojít k vážnému ohrožení společných částí domu, může se správce domu domáhat u soudu uložení zákazu provést tyto stavební úpravy.

Jestliže vlastník jednotky upraví, změní společné části bez souhlasu správce domu, lze se domáhat u soudu žalobou, aby byly změny odstraněny a společné části uvedeny do původního stavu.

Údžba a opravy společných částí domu v užívání vlastníka jednotky

Vlastník jednotky je povinen vykonávat a také hradit údržbu a drobné opravy společných částí:

  • které jsou uvnitř bytu (např. rozvody ústředního topení, radiátory, nosné zdi), a
  • které má ve výlučném užívání (balkon, lodžie, terasa).

Opravy nad rámec drobných oprav zajišťuje SV, stejně tak může SV udělit k provedení oprav souhlas vlastníkovi jednotky.

Oznamovací povinnost

Každý člen SV je povinen informovat správce nejméně

  • jméno, příjmení a bydliště majitele jednotky
  • jméno, příjmení a bydliště osoby (osob), kterým umožnil majitel jednotky bydlet užívat jednotku majitele jednotky a to na dobu užívání delší než přechodnou
  • počet osob, které budou jednotku užívat

 

Ing. Petr Červinka, spolumajitel kanceláře
605777787