Pokud jste v roce 2020 koupili nemovitost a nebo ji do vlastnictví získali jiným způsobem, máte již pravděpodobně jednu daň vyřešenou a to jednorázovou (a nyní již zrušenou) daň z nabytí nemovitých věcí. Pokud jste ji v loňském roce ještě řešili a hradili, nezapomeňte si požádat o vrácení

V souvislosti s nemovitostmi se však hradí i daň z nemovitých věcí, která je definována zákonem 338/1992 Sb. o dani z nemovitých věcí. Tato daň se platí každoročně a jako jediná daň dopředu – vždy na aktuální kalendářní rok. Poslední den, kdy je možno podat daňové přiznání k této dani letos připadá na pondělí 1. února 2021.

Update k 11. 1. 2021:

Ministerstvo financí dnes přistoupilo k prominutí příslušenství daně z nemovitých věcí a daně silniční. Fakticky se tím termín podání daňového přiznání k těmto daním odsouvá pro všechny daňové subjekty z 1. února na 1. dubna 2021, a to bez rizika sankcí z prodlení. Na 1. dubna 2021 se bez rizika sankce posouvá také povinnost silniční daň uhradit. Splatnost daně z nemovitých věcí je standardně až do 1. června. Cílem rozhodnutí je s ohledem na pokračující dopady šíření pandemie Covid-19 omezit osobní návštěvy finančních úřadů i provozoven poštovních služeb. Více zde.

Daň z nemovitých věcí označovaná též postaru daň z nemovitosti se skládá ze dvou daní. Tvoří ji daň z pozemků a daň ze staveb a jednotek. Zdaňovacím obdobím je kalendářní rok a daň se stanovuje vždy ke stavu ke dni 1. 1. daného roku. Na rozdíl od ostatních daní se platí vždy dopředu, tedy na aktuální kalendářní rok.

Pokud jste si v minulém roce pořídili nemovitost, za rok 2020 byl poplatníkem předchozí vlastník. Vzhledem k tomu, že k 1. lednu letošního roku už byla nemovitost ve vašem vlastnictví, přešla na vás i daňová povinnost pro rok 2021 a vzniká vám tak i povinnost podat daňové přiznání. 

Musím podat?

Povinnost podat daňové přiznání vzniká nejen při změně v osobě poplatníka, ale také pokud dojde ke změně okolností rozhodnými pro stanovení daně. Takovouto změnou může být například přístavba dalšího podlaží.

Pokud naopak ke změně nedojde a pokud bylo daňové přiznání podáno v některém z předešlých období, daňové přiznání se nepodává. Jestliže tedy letos daňové přiznání k vaší nové nemovitosti podáte, v roce 2022 si jen počkáte na složenku. Daň vám bude vyměřena na základě letošního roku.

  • ke změně sazeb daně
  • ke změně průměrné ceny půdy
  • ke stanovení nebo ke změně koeficientu
  • k zániku osvobození od daně, jestliže tak obec stanoví obecně závaznou vyhláškou
  • ke změně místní příslušnosti

viz též § 13a

 

Jak vyplnit a podat?

Formuláře pro daňové přiznání naleznete na každém pracovišti finančního úřadu. Do formuláře pak zanesete údaje o nemovitosti i vypočítané hodnoty. Existuje ale i jednodušší varianta – elektronický formulář. Průvodce formulářem vás provede celým procesem vyplnění, dosadí příslušné koeficienty a provede výpočet. Vyplněný formulář si pak můžete vytisknout pro fyzické podání a nebo rovnou odeslat.

Co se vlastního podání týče, máte na výběr tři možnosti. Osobně na příslušném finančním úřadě, poštou a nebo elektronicky. Pouze pokud máte aktivní datovou schránku, jste povinni použít jen elektronickou formu.

Osobní podání se pak děje na finančním úřadu podle místní příslušnosti dané nemovitosti. V rámci jednoho formuláře máte možnost podat přiznání ke všem nemovitostem, které se nacházejí v jednom kraji. Pokud ale vlastníte nemovitosti ve více krajích, bude třeba podat daňové přiznání pro každý kraj zvlášť.

Termín pro podání je 31. ledna daného roku. Výjimku tvoří převody nemovitostí na přelomu roku. Pokud byl například podán vklad na katastr 15. 12. 2019, ale k zápisu na katastru došlo až 20. 1. 2020, vlastníkem se stáváte zpětně už ke dni 15. 12., protože však došlo ke zpracování až v letošním roce, prodlužuje se vám lhůta o tři kalendářní měsíce následující po měsíci, ve kterém byl zápis proveden. Pokud tedy k zápisu došlo 20. 1., máte čas až do konce dubna. A podobně je tomu i u dražeb (viz § 13a).

 

Další informace naleznete například na webu Finanční správy.

Aktualizováno k 6. 1. 2021