Už to je oficiální. Daň z nemovitých věcí je definitivně zrušena.

Jak jsme psali dříve (Možnost odkladu, Bude opravdu zrušena daň z nabytí?, Jak je to s daní z nabytí nemovitosti?), byla to dlouhá cesta, plná změn. Do včerejšího dne (15. 9. 2020) nebylo nic jisté, vládou schválený návrh zákona na její zrušení cestoval do sněmovny, kde byl s úpravami schválen poslanci aby následně byl senátem vrácen poslancům zpět.

Ti návrhy senátorů akceptovali a senátory schválený text odsouhlasili. Tedy je dokonáno. I když… poslední (a spíše formální krok) musí učinit prezident a zákon podepsat. Nečeká se odmítnutí. (update – podepsáno prezidentem a vyšlo ve sbírce zákonů)

V tuto chvíli lze počítat s tím, že účinnost nastane 1.1.2021.

Co je tedy přesně výsledkem zákona, který ruší Zákonné opatření senátu č. 340/2013 Sb. o dani z nabytí nemovitých a mění zákon č. 586/1992 Sb. o dani z příjmů a některé další související zákonné předpisy?.

 1. Zrušení zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí
  Podle přechodného ustanovení daň z nabytí nemovitých věcí nebude hradit poplatník, který měl povinnost podat daňové přiznání od 31.3.2020.
  Termín pro podání daňového přiznání je do konce třetího měsíce následujícího po provedení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí, zrušení daně se tedy vztahuje na všechny, kterým Katastrální úřad zapsal změnu vlastnictví (tzn. byl proveden vklad) kterýkoli den v prosinci 2019 a později.
 2. Změna zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů
  Změnila se lhůta pro osvobození od daně z příjmu při prodeji nemovitosti
  Do změny tímto zákonem byl osvobozen příjem z prodeje nemovitosti, pokud byla nemovitost nabyta nejméně 5 let před jejím prodejem, nově bude tato lhůta 10 let. Z přechodných ustanovení vyplývá, že se tato nová lhůta bude vztahovat na prodej nemovitosti nabyté od 1.1.2021 (a později). Nic se nemění a nebude potřeba zdanit příjem, pokud ho poplatník použije na obstarání vlastní bytové potřeby. Podrobně řešeno v novém § 4b – celý text viz níže. Změnilo se také uplatnění odpočtu úroků z úvěrů.
  Maximální výše odpočtu úroků z daňového základu bude snížena ze stávajících 300.000 Kč na 150.000 Kč.
  Limit 300.000 Kč se použije na úroky zaplacené z úvěrů poskytnutých před 1.1.2021 a to po celou dobu splácení tohoto úvěru. Stejný limit se použije také u úroků z úvěrů, jejichž pomocí se budou refinancovat úvěry poskytnuté před 1.1.2021.

§ 4b (znění od 1.1.2021)
Bytová potřeba
1) Bytovou potřebou se pro účely daní z příjmů rozumí
a) výstavba bytového domu, rodinného domu, jednotky, která nezahrnuje nebytový prostor jiný než garáž, sklep nebo komoru, a změna stavby,
b) úplatné nabytí pozemku
1. za předpokladu, že na pozemku bude zahájena výstavba bytové potřeby podle písmene a) do 4 let od okamžiku nabytí pozemku, nebo
2. v souvislosti s pořízením bytové potřeby uvedené v písmenu c),
c) úplatné nabytí
1. bytového domu,
2. rodinného domu,
3. rozestavěné stavby bytového domu nebo rodinného domu,
4. jednotky, která nezahrnuje nebytový prostor jiný než garáž, sklep nebo komoru,
d) splacení vkladu právnické osobě jejím členem za účelem získání práva nájmu nebo jiného užívání bytu nebo rodinného domu,
e) údržba a změna stavby bytového domu, rodinného domu, bytu v nájmu nebo v užívání nebo jednotky, která nezahrnuje nebytový prostor jiný než garáž, sklep nebo komoru,
f) vypořádání společného jmění manželů nebo vypořádání spoludědiců v případě, že předmětem vypořádání je úhrada podílu spojeného se získáním jednotky, která nezahrnuje nebytový prostor jiný než garáž, sklep nebo komoru, rodinného domu nebo bytového domu,
g) úhrada za převod podílu v obchodní korporaci jejím členem uskutečněná v souvislosti s převodem práva nájmu nebo jiného užívání bytu,
h) splacení úvěru nebo zápůjčky použitých poplatníkem na financování bytových potřeb uvedených v písmenech a) až g), pokud jsou splněny podmínky pro tyto bytové potřeby.

2) Osvobození příjmu, které je podmíněné vynaložením z tohoto příjmu získaných prostředků na obstarání vlastní bytové potřeby, se použije, oznámí-li poplatník správci daně získání těchto prostředků do konce lhůty pro podání daňového přiznání za zdaňovací období, ve kterém k jejich získání došlo.

3) Učiní-li poplatník správci daně oznámení podle odstavce 2, je podmínka pro osvobození příjmu spočívající v použití získaných prostředků na obstarání vlastní bytové potřeby splněna, pokud poplatník daně z příjmů fyzických osob
a) použije tyto prostředky na obstarání vlastní bytové potřeby do konce zdaňovacího období bezprostředně následujícího po zdaňovacím období, ve kterém poplatník tyto prostředky získal, nebo
b) použil částku odpovídající získaným prostředkům na obstarání vlastní bytové potřeby před jejich získáním, nejdříve však ve zdaňovacím období bezprostředně předcházejícím zdaňovacímu období, ve kterém poplatník tyto prostředky získal.

4) Nedojde-li ke splnění podmínky pro osvobození příjmu spočívající v použití získaných prostředků na obstarání vlastní bytové potřeby, je tento příjem příjmem podle § 10 ve zdaňovacím období bezprostředně následujícím po zdaňovacím období, ve kterém poplatník prostředky získal.