Do konce května, což je nejzazší termín pro zaplacení poplatku za popelnice, sice ještě zbývá dost času. Platby lze ale provádět již od ledna, takže nic nebrání tomu, mít jej zaplacený už nyní.

Od loňského roku 2018 zůstávají sazby stejné. Pro připomenutí je základní sazba poplatku 670,- Kč na poplatníka ročně a snížená sazba 500,- Kč na poplatníka za rok 2019.

Platba popelnic Brno – kdo je povinen platit poplatek za popelnice?

Ze zákona to jsou následující:

 • fyzické osoby, které mají na území města Brna evidován trvalý pobyt,
 • fyzické osoby, kterým byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen přechodný pobyt v obci na dobu delší než 90 dnů,
 • fyzické osoby, které podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývají v obci přechodně po dobu delší 3 měsíců,
 • fyzické osoby, kterým byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana podle zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců,
 • fyzické osoby, které mají na území města ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku v základní sazbě za jednu fyzickou osobu.

Pokud tedy vlastníte v Brně více nemovitostí může nastat situace, že platíte vícekrát.

Příklad:

Vlastníte rodinný dům a byt v Brně. V domě bydlíte a byt pronajímáte. Platební povinnost tak bude následující:

 1. platíte jako občan města Brna
 2. za dům, ve kterém bydlíte už znovu neplatíte (započteno v 1.)
 3. za byt platí nájemník, ale jen v případě, že je v něm nahlášen k trvalému pobytu – pokud v bytě nikdo hlášen není musíte poplatek za byt (i kdyby byl prázdný) zaplatit ve výši poplatku za 1 osobu/rok vy, jako vlastníci nemovitosti.

Úleva a osvobození poplatku

Úleva je dána sníženou sazbou poplatku (tj 500,- Kč). Od 1. 1. 2016 ji platí dítě, které v letošním roce nedosáhne 4 let a senior, který naopak dovrší letos dovrší 70 a více let věku.

Osvobození od poplatku definuje zákon následovně:

 • vlastníci staveb určených k individuální rekreaci, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, z důvodu vlastnictví takové stavby (od roku 2003 do roku 2012 osvobozeni všichni vlastníci těchto staveb, od roku 2013 do roku 2015 osvobozeni pouze ti vlastníci, kteří mají současně registrován pobyt ve městě Brně, od roku 2016 opětovně všichni vlastníci těchto staveb bez ohledu na místo jejich pobytu),
 • od roku 2003 fyzické osoby, které mají místo trvalého pobytu na úředních adresách (Husova 3, Husova 5 a Dominikánská 2, od 1.1.2011 i na adrese Hněvkovského 65)
 • od roku 2004 třetí a další dítě, které žije ve společné domácnosti s nejméně dvěma svými nezaopatřenými sourozenci a které v příslušném kalendářním roce nedosáhlo věku 15 let,
 • od roku 2013 fyzické osoby, které jsou umístěny do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou péči,
 • od roku 2016 fyzické osoby, které jsou umístěny do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc,
 • od roku 2016 fyzické osoby, které jsou  jako nezaopatřené děti umístěny v domově pro osoby se zdravotním postižením,
 • od roku 2016 fyzické osoby, které jsou   umístěny v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním režimem nebo chráněném bydlení.

Jak zaplatit?

Doporučeným způsobem je platba převodem na účet 111220022/0800 s užitím rodného čísla poplatníka jako variabilního symbolu.

Dalšími možnostmi jsou platba na pokladně (Šumavská 33, budova A, 9. patro) a poštovní poukázkou.