Za několik dní vstoupí v účinnost novela NOZ (Nový občanský zákoník), která významně mění předkupní právo v Česku. Historicky do našeho práva předkupní právo vždy patřilo. Psali jsem o přípravě zrušení předkupního práva zde.

Pamatujete?

§ 140 SOZ

Převádí-li se spoluvlastnický podíl, mají spoluvlastníci předkupní právo, ledaže jde o převod osobě blízké (§ 116, 117). Nedohodnou-li se spoluvlastníci o výkonu předkupního práva, mají právo vykoupit podíl poměrně podle velikosti podílů.

V roce 2014 v souvislosti se vznikem Nového občanského zákoníku bylo toto právo významně omezeno a to na případy, kdy nový spoluvlastník nemohl svá práva a povinnosti od počátku ovlivnit, např. děděním:

§ 1124

(1) Bylo-li spoluvlastnictví založeno pořízením pro případ smrti nebo jinou právní skutečností tak, že spoluvlastníci nemohli svá práva a povinnosti od počátku ovlivnit, a převádí-li některý ze spoluvlastníků svůj podíl, mají ostatní spoluvlastníci k podílu po dobu šesti měsíců ode dne vzniku spoluvlastnictví předkupní právo, ledaže spoluvlastník podíl převádí jinému spoluvlastníku nebo svému manželu, sourozenci nebo příbuznému v řadě přímé. Neujednají-li si spoluvlastníci, jak předkupní právo vykonají, mají právo vykoupit podíl poměrně podle velikosti podílů.

(2) Předkupní právo mají spoluvlastníci i v případě, že některý ze spoluvlastníků převádí podíl bezúplatně; tehdy mají spoluvlastníci právo podíl vykoupit za obvyklou cenu. To platí i v jiných případech zákonného předkupního práva.

§ 1125

(1) Vzniklo-li spoluvlastnictví k zemědělskému závodu pořízením pro případ smrti nebo jinou právní skutečností tak, že spoluvlastníci nemohli svá práva a povinnosti od počátku ovlivnit, a převádí-li některý ze spoluvlastníků svůj podíl, mají ostatní spoluvlastníci k podílu předkupní právo; předkupní právo se vztahuje i na dědický podíl. Neujednají-li si spoluvlastníci nebo spoludědicové, jak předkupní právo vykonají, mají právo vykoupit podíl poměrně podle velikosti podílů.

(2) Převádí-li spoluvlastník svůj podíl osobě, která by byla jeho dědicem podle ustanovení o zákonné posloupnosti dědiců, nebo jinému spoluvlastníku, odstavec 1 se nepoužije. To platí i v případě, že se spoluvlastník předkupního práva v písemné formě vzdal.

Ovšem v lednu 2018 nabyla účinnosti novela, které totálně změnila znění §§ 1124 a 1125, v jejímž důsledku došlo k opětovnému zavedení zákonného předkupního práva spoluvlastníků, není bez zajímavosti, že pouze pro spoluvlastnictví nemovitých věcí: 

§ 1124

(1) Převádí-li se spoluvlastnický podíl na nemovité věci, mají spoluvlastníci předkupní právo, ledaže jde o převod osobě blízké. Nedohodnou-li se spoluvlastníci o výkonu předkupního práva, mají právo vykoupit podíl poměrně podle velikosti podílů.

(2) Odstavec 1 se použije i v případě, že některý ze spoluvlastníků převádí podíl bezúplatně; tehdy mají spoluvlastníci právo podíl vykoupit za obvyklou cenu.

§ 1125

Spoluvlastník se může vzdát předkupního práva podle § 1124 s účinky pro své právní nástupce. Jde-li o nemovitou věc zapsanou do veřejného seznamu, vzdání se předkupního práva se do něj zapíše.

Jenže, ukázalo se, že toto předkupní právo je doslova zneužitelné k obstrukcím při prodeji podílu na jednotce garáž v bytových domech. Tak na sebe nenechala (zatím) poslení změna dlouho čekat.

Od 1. 7. 2020 se tak znovu vrací stav, kdy (až na jenu výjimku) je předkupní právo opět minulostí. Zmiňovanou výjimkou je situace, kdy se spoluvlastníkem věci stane osoba nezávisle na své vůli, tedy např. děděním. V tomto případě bude mít tento dědic při prodeji takto nabytého podílu povinnost nabídnout tento podíl ostatním spolupodílníkům. Toto předkupní právo však bude mít “trvanlivost” pouze šest měsíců.

 

Co myslíte, jak dlouho vydrží tato úprava bezezměny?

Petr Červinka, spolumajitel RE/MAX Pro, 605777787