Koupili jste letos nemovitost? Vznikla vám povinnost zaplatit daň z nabytí nemovitých věcí? Pak je možná dobré vědět, že v množství úlev od Ministerstva financí z důvodu epidemie koronaviru je možnost beztrestně podat daňové přiznání a uhradit daň později než vám ukládá zákon.

Týká se případů, kdy by jinak zákonná lhůta k podání daňového přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí a úhradě daně uplynula v období od 31. 3. 2020 do 31. 7. 2020. O posun není nutné žádat.

Do kdy podat daňové přiznání?

Kupující je povinen podat daňové přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí do tří měsíců od data, kdy byl zapsán vklad nemovitosti do katastru nemovitostí. Tato lhůta se počítá od prvního dne následujícího měsíce.

Řekněme, že jste od ledna uvedeni v katastru nemovitostí jako nový vlastník nemovitosti. Standardně byste tedy měli do konce dubna podat přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí a zaplatit daň. V opačném případě by vám hrozila sankce od Finanční správy. To však nyní neplatí.

Ministryně financí rozhodla prominout sankce spojené s pozdním podáním daňového přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí a s pozdní úhradou daně z nabytí nemovitých věcí nebo zálohy na daň z nabytí nemovitých věcí, dojde-li ke splnění uvedených povinností nejpozději dne 31. 8. 2020. Jako počátek rozhodného období byl stanoven den 31. 3. 2020, neboť k tomuto dni uplyne první lhůta pro podání daňového přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí ode dne vyhlášení nouzového stavu vládou České republiky.

Bude daň z nabytí zrušena?

V neděli 29.3.2020 v Partii televize Prima ministryně financí Alena Schillerová (ANO) představila svůj záměr zrušit čtyřprocentní daň z nabytí nemovitosti. Lidé se nás ptají, zda a kdy k tomu dojde.

V tomto článku nabízím odpovědi i na další otázky: Jaká je tedy šance, že bude zrušena? Bude to mít vliv na cenu nemovitostí? Jak to ale ovlivní chuť nakupovat dnes? Čemu nebo komu to prospěje? A co zmiňované zrušení daňových odpočtů?   … (celý článek zde)

Odůvodnění Ministerstva financí

Účelem tohoto prominutí je omezit počet osobních návštěv finančních úřadů či provozoven poskytovatelů poštovních služeb s ohledem na riziko šíření viru SARS-CoV-2 a rovněž reagovat na omezenou možnost obstarat si v této mimořádné situaci potřebné znalecké posudky, úvěrové financování od bank apod.

R O Z H O D N U T Í o prominutí příslušenství daně, zálohy na daň a správního poplatku z důvodu mimořádné události

Ministryně financí rozhodla podle § 260 odst. 1 písm. b) zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „daňový řád“),

takto:

I. Daňovým subjektům podávajícímdaňové přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí podle § 32 a § 33 zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákonné opatření o dani z nabytí nemovitých věcí“), v jejichž případě lhůta k podání daňového přiznání uplyne v období od 31. 3. 2020 do 31. 7. 2020,

promíjím pokutu podle § 250 odst. 1 daňového řádu za opožděné podání daňového přiznání, pokud bude daňové přiznání podáno do 31. 8. 2020;

II. Daňovým subjektům platícím daň z nabytí nemovitých věcípodle § 135 odst. 3 daňového řádu nebo platícím daň z nabytí nemovitých věcí prostřednictvím zálohy podle § 44 zákonného opatření o dani z nabytí nemovitých věcí, jejíž splatnost nastane ve lhůtě pro podání daňového přiznání v období od 31. 3. 2020 do 31. 7. 2020, promíjím úrok z prodlení podle § 252 daňového řádu a úrok z posečkané částky podle § 157 daňového řádu na dani z nabytí nemovitých věcí nebo na záloze, jejímž prostřednictvím se tato daň platí, za podmínky, že dojde k úhradě daně z nabytí nemovitých věcí nebo zálohy na tuto daň nejpozději dne 31. 8. 2020;

 

Celé znění rozhodnutí můžete najít ve Finančním zpravodaji Ministerstva financí č. 5/2020 https://www.mfcr.cz/cs/legislativa/financni-zpravodaj/2020/financni-zpravodaj-cislo-5-2020-37962

 

Ing. Tomáš Fráňa

ředitel kanceláře RE/MAX Pro